office@nazp.bg Follow Us

ЧЛЕНСТВА

nazp.bg НАЗП има статут на наблюдател в Съвета за търговия и развитие на  UNCTADUNCTAD постоянен междуправителствен орган, създаден от Генералната асамблея на ООН /Организацията на обединените нации/ през 1964 г. , който се събира ежегодно през есента на редовна сесия и три пъти годишно на изпълнителни заседания. 

Със заповед на министъра на икономиката на република България, сдружението е включено в списъка на организациите, които имат правен интерес да водят колективни искове за защита на интересите на потребителите.

С протокол от 12.10.2020г. на Изпълителния Директор на ИА "Българска служба за акредитация", НАЗП е определено за член на Националния съвет по акредитация на Република България.

НАЗП е вписано в регистъра на социалните предпирятия към Министерство на труда и социалната политика като Социално предприятие КЛАС А  като има право да използва марката "продукт на социално предприятие" за своите услуги, която е защитена от Закона за марките и географфските означения.ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-3.003 ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА


ПРОЕКТ „Нови решения в света на технологиите“, с договор № BG05SFOP001-3.003-0122-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейски Социален фонд на Европейския съюз по ОП „Добро управление” 2014 – 2020 г.

Главната цел на проекта е да се подпомогнат процесите на адаптиране, развитие и усъвършенстване на алтернативни методи за решаване на потребителски спорове

Обща стойност на проекта: 81 265.63 лева, от които 69 075.79 лева европейско финансиране, 12 189.84 лева национално съфинансиране.

Начална дата на изпълнение: 03.02.2021 г.Крайна дата на изпълнение: 03.12.2021 г.Този уебсайт използва "бисквитки". Използвайки уеб сайта, вие приемате използването на "бисквитки" Политиката за използване на бисквитките. Приемам