office@nazp.bg Follow Us

нормативна уредба

Контролни органи в Република България и нормативна уреба, отнасяща се към потребителската защита.


Нехранителни стоки и услуги, туристически услуги

Комисия за защита на потребителите


Закон за защита на потребителите /ззп/

Закон за туризма /зт/

Закон за виното и спиртните напитки

Закон за тютюна и тютюневите изделия /зтти/

Закон за генетично модифицирани организми

Закон за движението по пътищата

Закон за управление на отпадъците

Закон за потребителския кредит

Закон за електронната търговия

Закон за предоставяне на финансови услуги от разстояние

Закон за платежните услуги и платежните системи

Закон за дейностите по предоставяне на услуги


Нехранителни стоки и услуги,  средства за измерване

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор


Закон за техническите изисквания към продуктите


Здравеопазване, лекарства, медицински изделия, козметика, храни

Изпълнителна агенция по лекарствата


Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина

Закон за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането

Закон за медицинските изделия

Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси 


Българска агенция по безопасност на храните


Закон за българската агенция по безопасност на храните

Закон за храните

Закон за ветеринарномедицинската дейност

Закон за защита на растенията

Закон за защита на животните

Закон за животновъдството

Закон за фуражите

Закон за прилагане на общите организации на пазарите на Земеделски продукти в европейския съюз


Енергетика, водоснабдяване


Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

Закон за енергетиката

Закон за енергията от възобновяеми източници

Закон за водите

Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги


Транспортни услуги

Изпълнителна агенция "автомобилна администрация"


Закон за автомобилните превози

...
Проект: Нов шанс за всеки в СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ", Договор № BG05M9OP001-2.010-0599-C01

Главна цел: улесняване на достъпа до заетост и осигуряване на подкрепа за социално включване на 26 лица от уязвими групи на пазара на труда, хора с увреждания и други социално изключени лица.

Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ"

Обща стойност: 298 783.97 лв., от които 253 966.37 лв. европейско и 44 817.60 лв. национално съфинансиране

Начална дата: 01.07.2018         Крайна дата: 01.11.2019Този уебсайт използва "бисквитки". Използвайки уеб сайта, вие приемате използването на "бисквитки" Политиката за използване на бисквитките. Приемам