office@nazp.bg Follow Us

Кола на лизинг: може ли да се покачва лихвата

24 Април 2019

Не веднъж сме обръщали внимание, че договорната информация трябва да бъде ясна, пълна и разбираема, за да имат тежест клаузите в него.

Има нормативна забрана за едностранна промяна на методиката за определяне на референтния лихвен процент след сключване на договора за лизинг. Какво означава това?

Общият разход по лизинга може да бъде едностранно променян (увеличаван и намаляван) само ако съществува предварително упомената в договора възможност. Т.е. ако тя е изрично уговорени в договора или в Общите условия, клаузите са обективно обосновани, не зависят от волята на кредитора.

Знаете ли, че…?

  • Законът забранява лизингодателят едностранно да определя и променя референтния лихвен процент съобразно утвърдената от него методология, т.е. както на него му е изгодно. Това трябва да стане по ясна и разписана изчислителна процедура (формула);

  • Лизингодателят е длъжен да посочва вида, количествените изражения и относителната тежест на отделните компоненти;

  • Всеки променлив лихвен процент съдържа "фиксираната надбавка” - неизменна величина при действието на договора за потребителски кредит, изразяваща гарантираната доходност (вкл. печалбата на лизингодателя), която се уговаря между страните при сключването на договора за лизинг. Клаузата за едностранното изменение на фиксираната надбавка противоречи на нормативните изисквания.

    Обръщайте внимание на тези детайли в договорите и Общите условия, защото всичко извън тези уговорки е нищожно (незаконно) и няма действие спрямо лизингополучателя.

НазадПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-3.003 ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА


ПРОЕКТ „Нови решения в света на технологиите“, с договор № BG05SFOP001-3.003-0122-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейски Социален фонд на Европейския съюз по ОП „Добро управление” 2014 – 2020 г.

Главната цел на проекта е да се подпомогнат процесите на адаптиране, развитие и усъвършенстване на алтернативни методи за решаване на потребителски спорове

Обща стойност на проекта: 81 265.63 лева, от които 69 075.79 лева европейско финансиране, 12 189.84 лева национално съфинансиране.

Начална дата на изпълнение: 03.02.2021 г.Крайна дата на изпълнение: 03.12.2021 г.Този уебсайт използва "бисквитки". Използвайки уеб сайта, вие приемате използването на "бисквитки" Политиката за използване на бисквитките. Приемам