office@nazp.bg Follow Us

Кои са специфичните изисквания при договори за потребителски кредит за недвижими имот

11 Юни 2019

Договорът за лизинг, както и договорът за покупко-продажба на изплащане започнаха да се използват като предпочитани форма за придобиване правото на ползване, съответно правото на собственост при разсрочено плащане, на различни движими и/или недвижими вещи. 

Съществуват специфични изисквания по отношение на договора за кредит за недвижими имоти на потребители, които ви обвързват с клаузите в него. Ще се опитаме да дадем малко повече яснота относно за какво да следите, за да търсите правата си.


Кога застрахователен договор (при застраховка „Финансов риск”, респ. застраховка „Имущество” или договор за „Гражданска отговорност) представлява условие за пораждане правното действие на договора за кредит:


1) Съществува нормативна забрана кредиторът да обвързва действието на договора за кредит със сключването на договор за застраховка с конкретно определен от него застраховател, в случай че и друг застраховател осигурява равностойно покритие за удовлетворяване на кредиторовия интерес.


2) Всички заплатени застрахователни премии да се включват в общия разход по кредита ГПР. По този начин се обезпечава конкурентната среда на този продуктов пазар, респ. цели се намаляване на общия разход по кредита за потребителя с непреки за кредита разходи.


3) Правното задължение в предметното съдържание на договора за кредит за недвижими имоти да се включва информация за правото на потребителя, ипотекарния длъжник, поръчителя и другите солидарни длъжници да получат при поискване и безвъзмездно във всеки един момент от изпълнението на договора копия от него и анексите към него, извлечение по сметка под формата на погасителен план за извършените и предстоящите плащания.


Целта е да бъдат преустановени нелоялните търговски практики за отказ от предоставяне на информацията, свързана с изпълнението на договорни задължения или да се затруднява получаването й чрез въвеждане на различни такси или комисионни.

НазадПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-3.003 ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА


ПРОЕКТ „Нови решения в света на технологиите“, с договор № BG05SFOP001-3.003-0122-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейски Социален фонд на Европейския съюз по ОП „Добро управление” 2014 – 2020 г.

Главната цел на проекта е да се подпомогнат процесите на адаптиране, развитие и усъвършенстване на алтернативни методи за решаване на потребителски спорове

Обща стойност на проекта: 81 265.63 лева, от които 69 075.79 лева европейско финансиране, 12 189.84 лева национално съфинансиране.

Начална дата на изпълнение: 03.02.2021 г.Крайна дата на изпълнение: 03.12.2021 г.Този уебсайт използва "бисквитки". Използвайки уеб сайта, вие приемате използването на "бисквитки" Политиката за използване на бисквитките. Приемам