office@nazp.bg Follow Us

Кога потребителят е обвързан с Общите условия към договора за кредит

6 Юни 2019

Съществуват редица неравноправни клаузи, уговорени в договори за потребителски кредити, за които е важно да внимавате. Също така съществуват и точно определени предпоставки (юридически факти), при проявлението на които потребителят е обвързан от Общите условия към договора за потребителски кредит: При липса на тези условия клаузите от договора се приемат за невалидни.
Знаете ли кои са те?
Задължително трябва да присъства следните предпоставки за обвързаността на потребителя от Общите условия към договора за потребителски кредит:
  • писмено приемане от потребителя; 
  • предаване на екземпляр от Общите условия от кредитора на потребителя при сключването на договора; 
  • всяка страница трябва да бъде подписана от страните по договора – при неспазване на това изискване пълна недействителност на договора за потребителски кредит; 
  • общите условия трябва да отговарят на нормативните изисквания, предписани в  ЗЗП и ЗПК, респ. чл.  ЗКНИП – клаузите не трябва да бъдат установени 1) във вреда на потребителя, т.е. да не ограничават неговите права по ЗПК и ЗЗП, 2) да не противоречат на изискването за добросъвестност и 3) да не водят до значително неравновесие между правата и задълженията на търговеца или доставчика и потребителя;
  • неприложимост на мълчаливо съгласие от страна на потребителя при едностранна промяна на Общите условия (при договори с продължително изпълнение изменението или заменяването на общите условия има сила за насрещната страна по заварен договор само ако й е било съобщено и ако тя не е заявила в дадения й писмено достатъчен срок, че го отхвърля); 
  • за промяна и допълване на Общите условия - неразделна част от договора за потребителски кредит, се изисква съгласие на двете страни. 
НазадПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-3.003 ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА


ПРОЕКТ „Нови решения в света на технологиите“, с договор № BG05SFOP001-3.003-0122-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейски Социален фонд на Европейския съюз по ОП „Добро управление” 2014 – 2020 г.

Главната цел на проекта е да се подпомогнат процесите на адаптиране, развитие и усъвършенстване на алтернативни методи за решаване на потребителски спорове

Обща стойност на проекта: 81 265.63 лева, от които 69 075.79 лева европейско финансиране, 12 189.84 лева национално съфинансиране.

Начална дата на изпълнение: 03.02.2021 г.Крайна дата на изпълнение: 03.12.2021 г.Този уебсайт използва "бисквитки". Използвайки уеб сайта, вие приемате използването на "бисквитки" Политиката за използване на бисквитките. Приемам