office@nazp.bg Follow Us

Какъв е правният статус на поръчителя нетърговец при договор за банков кредит

22 Юли 2019

В договорите за банков кредит има засегнати повече от 2 страни. Търговецът, желаещ да получи кредит; финансовата институция, отпускаща необходимата сума, както  и поръчителят, който е вид гаранция за кредитора, че ако кредитополучателя изпадне в неплатежоспособност, задължението ще бъде поето от поръчителя по кредита.

В тази ситуация възниква въпросът - какви са правата на поръчителя и потребител ли е (по смисъла на ЗЗП) физическото лице нетърговец, обезпечаващо изпълнението на паричните задължения, поети от кредитополучател-търговец по договор за банков кредит? 

За националните юрисдикции е задължително, когато съдлъжник е физическо лице, което е поело правно задължение да отговаря солидарно с търговец, действайки извън своята търговска или професионална дейност, той е потребител по смисъла на Директива 93/13/ЕИО Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година, респ. по ЗЗП.

Понятието „потребител“ по смисъла на Директива 93/13 е обективно и не зависи от познанията, които съответното лице може да има, или от информацията, с която то действително разполага”. Следователно, клаузите в потребителските договори трябва да разкриват действителното съдържание на поетите задължения по ясен и разбираем начин за средния потребител, вкл. и когато той е поел лично или вещно (реално) обезпечение за точното изпълнение на чуждо парично задължение.


Когато „физическо лице, което е приело да бъде гарант за изпълнението на задължения на търговско дружество, трябва да се  установи дали това лице е действало в рамките на осъществяваната от него дейност по занятие, или поради връзката от функционално естество, която то има с това дружество, като например неговото управление или значителен дял от неговия дружествен капитал, или то е действало за цели от частен характер. 

НазадПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-3.003 ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА


ПРОЕКТ „Нови решения в света на технологиите“, с договор № BG05SFOP001-3.003-0122-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейски Социален фонд на Европейския съюз по ОП „Добро управление” 2014 – 2020 г.

Главната цел на проекта е да се подпомогнат процесите на адаптиране, развитие и усъвършенстване на алтернативни методи за решаване на потребителски спорове

Обща стойност на проекта: 81 265.63 лева, от които 69 075.79 лева европейско финансиране, 12 189.84 лева национално съфинансиране.

Начална дата на изпълнение: 03.02.2021 г.Крайна дата на изпълнение: 03.12.2021 г.Този уебсайт използва "бисквитки". Използвайки уеб сайта, вие приемате използването на "бисквитки" Политиката за използване на бисквитките. Приемам