office@nazp.bg Follow Us

Какъв е правният статус на поръчителя нетърговец при договор за банков кредит

22 Юли 2019

В договорите за банков кредит има засегнати повече от 2 страни. Търговецът, желаещ да получи кредит; финансовата институция, отпускаща необходимата сума, както  и поръчителят, който е вид гаранция за кредитора, че ако кредитополучателя изпадне в неплатежоспособност, задължението ще бъде поето от поръчителя по кредита.

В тази ситуация възниква въпросът - какви са правата на поръчителя и потребител ли е (по смисъла на ЗЗП) физическото лице нетърговец, обезпечаващо изпълнението на паричните задължения, поети от кредитополучател-търговец по договор за банков кредит? 

За националните юрисдикции е задължително, когато съдлъжник е физическо лице, което е поело правно задължение да отговаря солидарно с търговец, действайки извън своята търговска или професионална дейност, той е потребител по смисъла на Директива 93/13/ЕИО Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година, респ. по ЗЗП.

Понятието „потребител“ по смисъла на Директива 93/13 е обективно и не зависи от познанията, които съответното лице може да има, или от информацията, с която то действително разполага”. Следователно, клаузите в потребителските договори трябва да разкриват действителното съдържание на поетите задължения по ясен и разбираем начин за средния потребител, вкл. и когато той е поел лично или вещно (реално) обезпечение за точното изпълнение на чуждо парично задължение.


Когато „физическо лице, което е приело да бъде гарант за изпълнението на задължения на търговско дружество, трябва да се  установи дали това лице е действало в рамките на осъществяваната от него дейност по занятие, или поради връзката от функционално естество, която то има с това дружество, като например неговото управление или значителен дял от неговия дружествен капитал, или то е действало за цели от частен характер. 

Назад
Проект: Нов шанс за всеки в СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ", Договор № BG05M9OP001-2.010-0599-C01

Главна цел: улесняване на достъпа до заетост и осигуряване на подкрепа за социално включване на 26 лица от уязвими групи на пазара на труда, хора с увреждания и други социално изключени лица.

Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ"

Обща стойност: 298 783.97 лв., от които 253 966.37 лв. европейско и 44 817.60 лв. национално съфинансиране

Начална дата: 01.07.2018         Крайна дата: 01.11.2019Този уебсайт използва "бисквитки". Използвайки уеб сайта, вие приемате използването на "бисквитки" Политиката за използване на бисквитките. Приемам