office@nazp.bg Follow Us

Какво представляват колекторските фирми и за какво да внимаваме

13 Септември 2019

Колекторските фирми придобиха популярност през последните години. Те са търговски дружества, които са специализирани в събирането на неизплатени дългове на физически или юридически лица към техни кредитори (най-често към мобилни или кабелни оператори, банки, електроразпределителни дружества, строителни фирми и др.). Кредиторите се обръщат към тези фирми, защото събирането на вземания от длъжниците често изисква значителни ресурси – финанси, време и нерви, а поверяването задачата на специалисти осигурява значителна бързина и ефективност.

Колекторските фирми често събират по законен начин незаконно възникнали вземания от неравноправни клаузи. За което реално нямат вина, защото това е техният бизнес, а виновни са търговците и контролът на държавата, защото са допуснали наличието на такива клаузи.

Съществуват две възможности, при колекторска фирма да прояви интерес към вашите задължения:

1) Ваше задължение може да бъде изцяло продадено на колекторската фирма.

Законът предоставя възможност на всеки кредитор да прехвърли свое вземане (парично или не) или имуществено право на трето лице, сключвайки с него договор за цесия. (Цесията е договор, с който кредиторът на едно вземане го прехвърля на трето лице.) С договора за цесия първоначалният кредитор (наричан цедент) приема ролята на продавач и цедира, т.е прехвърля вземането си спрямо своя длъжник на трето лице (наричано цесионер), заедно с всички произтичащи от него права и задължения. С договора за цесия вземането преминава към колекторската фирма заедно със съпътстващите го привилегии, обезпечения и другите му принадлежности, включително с изтеклите лихви.

2) Когато е била наета да представлява и да извършва действия по събиране от името и за сметка на кредитора.

В този случай продължавате да дължите на първоначалния кредитор, а колекторската фирма получава процент от събраната сума. Колекторската фирма не е носител на правата на кредитора,  а е само негов пълномощник. Важно е да поискате документ, който удостоверява упълномощаването, за да разберете дали са основателни претенциите.

Важно: Независимо пред коя от двете ситуации сте изправени, на първо място е важно сами да проверите дали наистина дължите посочената сума. Съобщението трябва да сочи точния размер на вземането, основанието, на което го дължите, към коя дата е било изискуемо, за да се провери и от кога текат лихвите. Хубаво е да пазите всички договори, касови бележки и фактури, свързани с доставчици на услуги, за да можете сами да направите справка дали сте сключвали договор, при какви условия и имате ли неизплатени суми.


Кога банките могат да искат от съда заповед за изпълнение?

Като привилегирован кредитор банките могат да искат от съда заповед за изпълнение на основание представен документ от тях, без да водят дело. При прехвърляне на вземането към колекторска фирма, тя се ползва с правата на привилегирован кредитор, без да е “банка”. Основание за спиране на незабавно изпълнение са неравноправните клаузи!  Заповед за изпълнение на основание неравноправни клаузи се спира от съда с възражение от длъжника.


Назад
Проект: Нов шанс за всеки в СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ", Договор № BG05M9OP001-2.010-0599-C01

Главна цел: улесняване на достъпа до заетост и осигуряване на подкрепа за социално включване на 26 лица от уязвими групи на пазара на труда, хора с увреждания и други социално изключени лица.

Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ"

Обща стойност: 298 783.97 лв., от които 253 966.37 лв. европейско и 44 817.60 лв. национално съфинансиране

Начална дата: 01.07.2018         Крайна дата: 01.11.2019Този уебсайт използва "бисквитки". Използвайки уеб сайта, вие приемате използването на "бисквитки" Политиката за използване на бисквитките. Приемам