office@nazp.bg Follow Us

за нас

nazp.bg

Национална асоциация за защита на потребителите (България), Създадена в София през 2015 г., Националната асоциация за защита на потребителите е самоуправляващо се сдружение с нестопанска цел, което работи за защита на правата и интересите на българските потребители. Работата на сдружението се фокусира върху две области: нелоялни търговски практики и разрешаване на спорове. Организацията е квалифицирана да защитава потребителите в съда в България или да търси съдебни действия срещу търговци, чиито търговски практики противоречат на колективния интерес на потребителите.

НАЗП има статут  в Съвета за търговия и развитие на  UNCTADUNCTAD постоянен междуправителствен орган, създаден от Генералната асамблея на ООН /Организацията на обединените нации/ през 1964 г. , който се събира ежегодно през есента на редовна сесия и три пъти годишно на изпълнителни заседания. 

Със заповед на Mинистъра на икономиката на република България, сдружението е включено в списъка на организациите, които имат правен интерес да водят колективни искове за защита на интересите на потребителите.  

С протокол от 12.10.2020г. на Изпълителния Директор на ИА "Българска служба за акредитация", НАЗП е определено за член на Националния съвет по акредитация на Република България.

НАЗП е вписано в регистъра на социалните предпирятия към Министерство на труда и социалната политика като Социално предприятие КЛАС А  като има право да използва марката "продукт на социално предприятие" за своите услуги, която е защитена от Закона за марките и географфските означения.

Със заповед РД-16-1517/20.12.2022г. На Министъра на икономиката и индустрията е признат орган за алтернативно решаване на спорове между потребители и търговци на територията на Република България към Национална Асоциация за Защита на Потребителите.
ЦЕЛИ НА НАЗП:


1. да информира и консултира обществеността по проблемите на потребителската защита;

2. да завежда искове за защита на колективните интереси на потребителите;

4. да подпомага потребителите при защита на техните права и интереси и при достъпа им до правосъдие;

5. да съдейства за опазване на околната среда;

6. да съдейства за въвеждане в Република България на световните и европейските изисквания, добри практики и достижения в областта на защитата на потребителите и екологията;

7.да представлява и защитава интересите на потребителите в България пред държавни органи, физически и юридически лица и международни организации.

8. да изработва и осъществява проекти на ЕС и други страни, свързани с целите на сдружението


МИСИЯ

НАЗП е основен участник в икономическите процеси, в които са въвлечени потребителите, като предоставя висококачествена защита на колективните им интереси и превенция срещу некоректни, нелоялни и агресивни практики на търговци и доставчици на територията на република България.


ВИЗИЯ

Стремежът на НАЗП е да отстоява една от водещите позиции в процесите по регулиране на икономическите отношения между гражданите и търговците. НАЗП работи по прилагане и утвърждаване на добри практики в дейността на бизнес субектите и в защита на интересите на потребителите. Нашата компетентност се гради върху опита и експертизата на създателите на организацията и общото ни желание да продължим да се усъвършенстваме и да обогатяваме познанията си.


ПРЕДИМСТВА


Професионализъм и богата експертиза

Бързина и прецизност при изпълнение на поетите ангажименти

Образован, амбициозен и интелигентен екип

Гарантиране защита на потребителя

Пълна отчетност за извършените дейности


ОСНОВНИ ЕТИЧНИ ПРИНЦИПИ

Учредителите на НАЗП приемат за свой професионален дълг отговорността си пред Законите на република България, Обществото и Потребителя.

НАЗП прекратява порочни практики, които биха създали и най-малък бъдещ финансов, правен или друг проблем за потребителя.

Екипът на НАЗП разбира и уважава принципа на „неприкосновеност на собствеността върху правото на избор на потребителя.

НАЗП защитава интереса на потребителите в ежедневните им отношения с търговските субекти.

Като „администратор на лични данни“ екипът на НАЗП пази поверителната информация и всяка друга информация, отнасяща се до лични данни на потребителите.


Екипът на НАЗП предоставя информация, за продукти, услуги, договори и т.н., които заблуждават или вредят на интересите на потребителите.ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-3.003 ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА


ПРОЕКТ „Нови решения в света на технологиите“, с договор № BG05SFOP001-3.003-0122-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейски Социален фонд на Европейския съюз по ОП „Добро управление” 2014 – 2020 г.

Главната цел на проекта е да се подпомогнат процесите на адаптиране, развитие и усъвършенстване на алтернативни методи за решаване на потребителски спорове

Обща стойност на проекта: 81 265.63 лева, от които 69 075.79 лева европейско финансиране, 12 189.84 лева национално съфинансиране.

Начална дата на изпълнение: 03.02.2021 г.Крайна дата на изпълнение: 03.12.2021 г.Този уебсайт използва "бисквитки". Използвайки уеб сайта, вие приемате използването на "бисквитки" Политиката за използване на бисквитките. Приемам