office@nazp.bg Follow Us

за нас

nazp.bg Често срещаме проблем с неточна и непълна информация, а и не рядко откровено невярна!

Посланията на рекламите на стоки и услуги не съответстват на реалното качество и характеристики, както и на очакванията на потребителите и често са заблуждаващи, като по този начин оказват неблагоприятно влияние върху икономическото поведение на потребителя!

Послания с дребен шрифт скриват най-важни неща!

Съществуват договори с неравноправни клаузи с нелоялни търговски практики. Чести са

монополни злоупотреби с потребителя, неразбираеми сметки и завишени суми!

НАЗП е неправителствена организация, създадена с цел защита интерсите на потребителите. Защитата на потребителите при ползването и купуването на стоки и услуги е една от най-актуалните теми за съвремеността. Европейската общност полага специални усилия за създаване не само на задължителни норми, създадва условия и средства за информиране и подпомагане на потребителите при техния избор. Разумният потребител е информираният потребител, когато са защитени поребителските интереси ще бъдат защитени и общите икономически интереси.

НАЗП е една от 237 неправителствени организации в света, които играят специална роля в дискусиите и дебатите на UNCTADUNCTAD е постоянен междуправителствен орган, създаден от Генералната асамблея на ООН /Организацията на обединените нации/ през 1964 г. Само организации със статут  могат да вземат думата по време на определени срещи на UNCTAD. НАЗП има статут да участва  в Борда за търговия и развитие и с министерските конференции, които се събират на всеки четири години, за да определят работната програма на организацията.  


Със заповед на министъра на икономиката на република България, сдружението е включено в списъка на организациите, които имат правен интерес да водят колективни искове за защита на интересите на потребителите.
ЦЕЛИ НА НАЗП:


1. да информира и консултира обществеността по проблемите на потребителската защита;

2. да завежда искове за защита на колективните интереси на потребителите;

4. да подпомага потребителите при защита на техните права и интереси и при достъпа им до правосъдие;

5. да съдейства за опазване на околната среда;

6. да съдейства за въвеждане в Република България на световните и европейските изисквания, добри практики и достижения в областта на защитата на потребителите и екологията;

7.да представлява и защитава интересите на потребителите в България пред държавни органи, физически и юридически лица и международни организации.

8. да изработва и осъществява проекти на ЕС и други страни, свързани с целите на сдружението


МИСИЯ

НАЗП е основен участник в икономическите процеси, в които са въвлечени потребителите, като предоставя висококачествена защита на колективните им интереси и превенция срещу некоректни, нелоялни и агресивни практики на търговци и доставчици на територията на република България.


ВИЗИЯ

Стремежът на НАЗП е да отстоява една от водещите позиции в процесите по регулиране на икономическите отношения между гражданите и търговците. НАЗП работи по прилагане и утвърждаване на добри практики в дейността на бизнес субектите и в защита на интересите на потребителите. Нашата компетентност се гради върху опита и експертизата на създателите на организацията и общото ни желание да продължим да се усъвършенстваме и да обогатяваме познанията си.


ПРЕДИМСТВА


Професионализъм и богата експертиза

Бързина и прецизност при изпълнение на поетите ангажименти

Образован, амбициозен и интелигентен екип

Гарантиране защита на потребителя

Пълна отчетност за извършените дейности


ОСНОВНИ ЕТИЧНИ ПРИНЦИПИ

Учредителите на НАЗП приемат за свой професионален дълг отговорността си пред Законите на република България, Обществото и Потребителя.

НАЗП прекратява порочни практики, които биха създали и най-малък бъдещ финансов, правен или друг проблем за потребителя.

Екипът на НАЗП разбира и уважава принципа на „неприкосновеност на собствеността върху правото на избор на потребителя.

НАЗП защитава интереса на потребителите в ежедневните им отношения с търговските субекти.

Като „администратор на лични данни“ екипът на НАЗП пази поверителната информация и всяка друга информация, отнасяща се до лични данни на потребителите.


Екипът на НАЗП предоставя информация, за продукти, услуги, договори и т.н., които заблуждават или вредят на интересите на потребителите.
Проект: Нов шанс за всеки в СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ", Договор № BG05M9OP001-2.010-0599-C01

Главна цел: улесняване на достъпа до заетост и осигуряване на подкрепа за социално включване на 26 лица от уязвими групи на пазара на труда, хора с увреждания и други социално изключени лица.

Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ"

Обща стойност: 298 783.97 лв., от които 253 966.37 лв. европейско и 44 817.60 лв. национално съфинансиране

Начална дата: 01.07.2018         Крайна дата: 01.11.2019Този уебсайт използва "бисквитки". Използвайки уеб сайта, вие приемате използването на "бисквитки" Политиката за използване на бисквитките. Приемам