office@nazp.bg Follow Us

Договор № BG05M9OP001-1.057-0058-C01

nazp.bg


Договор № BG05M9OP001-1.057-0058

Повишаване на качеството на работните места в сдружение "Национална Асоциация за Защита на Потребителите"


ГЛАВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: да предостави условия за професионално и кариерно развитие в НАЗП чрез повишаване на квалификацията на работната сила и повишаване на икономическата активност и подобряване достъпа до заетост за търсещите работа безработни или неактивни лица, посредством предоставяне на обучения за професионална квалификация.


Стойност на проекта: 89 769.25, в т.ч. 

ЕСФ на ЕС - 61 399.11 лева; Начална дата: 19.12.2019 г.

Национално финансиране - 10 835.14 лева;

Съфинансиране - 17 535.00 лева.                                                                                                                Крайна дата: 19.01.2021 г.

ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-3.003 ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА


ПРОЕКТ „Нови решения в света на технологиите“, с договор № BG05SFOP001-3.003-0122-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейски Социален фонд на Европейския съюз по ОП „Добро управление” 2014 – 2020 г.

Главната цел на проекта е да се подпомогнат процесите на адаптиране, развитие и усъвършенстване на алтернативни методи за решаване на потребителски спорове

Обща стойност на проекта: 81 265.63 лева, от които 69 075.79 лева европейско финансиране, 12 189.84 лева национално съфинансиране.

Начална дата на изпълнение: 03.02.2021 г.Крайна дата на изпълнение: 03.12.2021 г.Този уебсайт използва "бисквитки". Използвайки уеб сайта, вие приемате използването на "бисквитки" Политиката за използване на бисквитките. Приемам